ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

PRACOVNÁ DOBA OBECNÉHO ÚRADU POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV 2020

23. december /streda/                           OTVORENÉ OD 8:00 do 11:00

24. december /štvrtok/                            SVIATOK

25. december /piatok/                             SVIATOK

26. december /sobota/                           

27.december /nedeľa/                   

28.december  /pondelok/                    OTVORENÉ OD 8:00 do 11:00

29.december  /utorok/                         OTVORENÉ OD 8:00 do 11:00

30.december  /streda/                             ZATVORENÉ

31.december  /štvrtok/                            ZATVORENÉ

ROK 2021

1. január /piatok /                                    SVIATOK

2.január /sobota/                                    

3.január /nedeľa/

4.január /pondelok/                                ZATVORENÉ

5.január /utorok/                                     ZATVORENÉ

6.január /streda/                                     SVIATOK

7.január /štvrtok/                                  OTVORENÉ OD 8:00 do 11:00

8.január /piatok/                                   OTVORENÉ OD 8:00 do 11:00

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske  mení v zmysle záverov stretnutia Krízového štábu   Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v termíne od 16.12.2020 do  8.1.2021 úradné hodiny nasledovne:

Pondelok 8:00 – 11:00

 Utorok 8:00 – 11:00

 Streda 13:00 – 16:00 /v stredu 23.12.2020 upravujeme úradné hodiny na 8:00-11:00/

 Štvrtok nestránkový deň

Piatok 8:00 – 11:00

V záujme zníženia rizika prenosu infekčného ochorenia koronavírusom COVID  - 19  žiadame klientov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradu a na komunikáciu využívali telefonický kontakt, elektronické a poštové služby.

Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch podateľne vo  vchode do úradu.

 

OZNAM CZ Kšinná

V súlade s Vyhláškou RÚVZ Trenčín č. 3/2020 zo dňa 8.12.2020,  s účinnosťou od zajtra(12.12.2020) predsedníctvo evanjelického CZ oznamuje,že služby Božie nebudú.
Domáce pobožnosti budú zavesené na webovej stránke obce - v sekcii Evanjelická cirkev a tiež bude zabezpečená distribúcia do schránok.
 
Ďakujeme za pochopenie.
 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

STAROSTKA OBCE KŠINNÁ

JUDr. Tatiana Botková

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, ktoré sa uskutoční

dňa 16.12.2020 (streda) o 18:00 hodine

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2/2020
 7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2021
 8. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022 a 2023
 9. Správa o plnení plánu kontrolnej činnosti za 2.polrok 2020
 10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021
 11. Audit obce
 12. Žiadosť Environmentálny fond
 13. Návrh na prevod zostatku technického zhodnotenia „Zdravotného a sociálneho zariadenia“ v obci Uhrovec zo Združenia obcí Uhrovská dolina obci Uhrovec
 14. Diskusia
 15. Záver

JUDr. Tatiana Botková

starostka obce

 

Vyhláška č. 3/2020 RÚVZ so sídlom v Trenčíne, účinnosť 12.12.2020

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava ustanovuje:

1. Podľa ustanovenia 48 ods. 4 písm. d), e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zakazuje

 • organizovanie príležitostných trhov, vrátane prípravy a predaja alkoholických a nealkoholických nápojov na priamy konzum ambulantným spôsobom,
 • organizovanie firemných posedení a akýchkoľvek stretnutí spojených s konzumáciou nápojov a pokrmov aj v počte menšom ako 6 ľudí na mieste, s výnimkou rodinných stretnutí v priamom príbuzenstve.

2. Podľa ustanovenia 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa nariaďuje:

 • obmedziť kapacitu v kinách a divadlách, pričom hromadné podujatia divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, vykonávaných v prevádzkach divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých zariadení možno vykonávať len výlučne so sediacimi účastníkmi a to tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade a medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať,
 • obmedziť kapacitu v kostoloch, bohoslužby možno vykonávať s výlučne sediacimi veriacimi, počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2 , možno vykonávať len tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade a medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom 12.12.2020.

Súbor na stiahnutie:

Vyhláška č.3/2020 RÚVZ Trenčín z 8.12.2020 (súbor PDF, 336 KB, otvorí sa v novom okne)

Viete, čo sa stane s plastom, keď ho správne vytriedite?

Motivačné video hovorí o tom, čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu plastov, ale aj to, čo sa potom stane so správne vytriedeným odpadom.

Video nájdete tu: https://lnk.sk/cy56

Ak správne triedime, svet je krajší!

Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj svojich občanov:​

 • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
 • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
 • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie vám aj označenie na obale:

 • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
 • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
 • Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu.

MIKULÁŠ

Milé detičky,

v nedeľu 6. decembra navštívi našu dedinu Mikuláš. Tento rok sa však s ním nestretneme v kultúrnom dome ale Mikuláš príde pred Váš dom.

Jeho cesta bude nasledovná: o 15:00 pôjde z FĽANTÁKA smerom k POĽOVNÍCKEMU DOMU. Od POĽOVNÍCKEHO DOMU pôjde po hlavnej ceste smerom k PÁLENICI. Z PÁLENICE pôjde okolo ŠEBEŇOVÝCH hornou cestou, kde sa uličkou medzi VLADIMÍROM BOTKOM a OĽGOU GABRIŠKOVOU dostane po moste k POĽOVNÍCKEMU DOMU. Následne pôjde po hlavnej ceste smerom na dolný koniec okolo JANÁČOVCOV. Posledná Mikulášska zastávka bude na BYTOVKÁCH.

Cesta Mikuláša je na stiahnutie tu:

Mikulášska mapa (súbor PDF, 493 KB, otvorí sa v novom okne)

Nakoľko Mikuláš nestíha prísť do Závady, prosíme rodičov s deťmi, aby prišli do Kšinnej.

Súčasne prosíme všetkých, aby pri stretnutí s Mikulášom dodržiavali protiepidemiologické opatrenia.

Výkup papiera

Vážení občania,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 12.12.2020 (sobota) sa uskutoční výkup papiera.

V Kšinnej pred obecným úradom v čase od 10:00-10:45.

V Závade pod Čiernym vrchom pred obchodom v čase od 10:45-11:00.

Papier musí byť zviazaný, z kníh treba odstrániť tvrdé obaly. Kartóny sa nevykupujú.

Prosíme občanov aby dodržiavali bezpečnostné opatrenia,  2‑metrové odstupy a povinnosť mať rúško.

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS