Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

STAROSTKA OBCE KŠINNÁ

JUDr. Tatiana Botková

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, ktoré sa uskutoční

dňa 28.09.2021 (utorok) o 18:00 hodine

 v malej sále KD v Kšinnej

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Zmluva o dielo- odvodnenie kultúrneho domu
 7. Zmluva o dielo- detské ihrisko Kšinná
 8. Preplatenie dopravy SZZP
 9. Obecný rozhlas
 10. Žiadosť o odkúpenie pozemku
 11. Zásady odmeňovania poslancov
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver

 

                                                                                     JUDr. Tatiana Botková                                                                                                starostka obce